18. jaan Sellest kuidas kohtud lahendavad olukordi, kus võlausaldaja on püüdnud vana täitemenetluse lõpetamisega ja uue alustamisega sama täitedokumendi täitmiseks võita endale täitmiseks kümme aastat juurde. www

2020 aasta lõpus ja 2021 aasta alguses toimus võlausaldajate seas kummaline sebimine. Kuna aprilli alguses oli oodata kümnete tuhandete täitemenetluses olevate vanade nõuete aegumist ja seadusemuudatusi, siis püüdsid mitmed võlausaldajad enne uute seadusesätete jõustumist kunstlikult täitemenetlusi pikendada kümne aasta võrra selliselt, et võtsid senise täiteavalduse tagasi ning esitasid sama täitedokumendi täitmiseks kas järgmisel päeval või mõne päeva pärast uue täitmisavalduse, mille alusel kohtutäiturid algatasid uue täitemenetluse.

Sellise võimaluse lõi neile tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 159 lg 1 kuni 2021 aasta märtsi lõpuni kehtinud redaktsioon, mille kohaselt aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi täitmiseks esitamisega. Sellest tehti koheselt järeldus, et aegumistähtaeg katkeb ja algab uuesti täitedokumendi igakordse täitmisele esitamisega ja muidugi hakati ka vastavalt käituma st vanu täitemenetlusi lõpetama ja sama täitedokumendi täitmiseks uusi täiteasju algatama.

Seaduse uue, alates aprillist 2021 kehtiva redaktsiooni kohaselt katkeb aegumine ja algab uuesti ainult täitedokumendi esmakordselt täitmisele esitamisega. Seega võimalikud edaspidised esitamised enam aegumist ei katkesta.

Ka mitmed minu kliendid, kelle suhtes oli algatatud täitemenetlused, sattusid sellisesse kummalisse olukorda. Ühel juhul on nüüd asja kohta oma seisukoha väljendanud kõik kohtuinstantsid sh ka Riigikohus ja võib teha mingeid kokkuvõtteid selle kohta, kuidas siis kohtud sellises olukorras õigust mõistavad.

Konkreetsel juhtumil oli täitedokument esmakordselt täitmisele esitatud märtsis 2011. Kohtutäitur lõpetas algse täitemenetluse sissenõudja avalduse alusel veebruaris 2021 ning algatas järgmisel päeval sissenõudja uue täitmisavalduse alusel uue täiteasja sama täitedokumendi täitmiseks.

Maakohus rahuldas kliendi avalduse ja lõpetas täitemenetluse täitedokumendiga väljamõistetud nõude osas tuginedes TsÜS § 159 lg 1 uuele redaktsioonile.

Seepeale esitas sissenõudja maakohtu määrusele määruskaebuse.

Ringkonnakohus oma määruses leidis järgmist:

 Sissenõudja esitas uue täitmisavalduse järgmisel päeval pärast sama täitedokumendi alusel täitemenetluse lõpetamist leides, et sellisel juhul algab 10 aastane aegumistähtaeg uuesti. Riigikohtu praktikast tulenevalt ja TsÜS § 159 lg 1 eesmärki silmas pidades leiab kolleegium, et sissenõudja selline tõlgendus ei ole kooskõlas seaduse mõttega.

Kolleegium järeldab, et sissenõudja eesmärk veebruaris esimese täitmisavalduse tagasivõtmisel ja teistkordse täitmisavalduse esitamisel oli jätkata juba toimunud täitemenetlust.

Sissenõudja tegevusest nähtub, et tal polnud sisulist soovi täitemenetlust lõpetada, kuna ta on määruskaebuses sõnaselgelt kinnitanud, et nõue on senini täitmata ning tal ei ole kavatsust nõudest avaldaja vastu loobuda.

Maakohus on avaldust rahuldades küll tuginenud TsÜS § 159 lg 1 uuele redaktsioonile (mis vaidlusaluste toimingute tegemise ajal veel ei kehtinud), kuid kolleegiumi hinnangul tuleb ka eelnevat redaktsiooni mõista sama eesmärgi valguses.

Ringkonnakohus viitas, et Riigikohtu 16.12.2013 otsuses tsiviilasjas 3-2-1-141-13 p 29 on selgitatud, et TsÜS § 159 lg 1 tuleb mõista sel viisil, et normiga "välditakse korduva täitemenetluse algatamisega aegumise ebamõistlikult pikaks venitamist".

Seetõttu nõustub kolleegium maakohtu seisukohaga, et 10- aastane aegumistähtaeg ei katkenud ja ei alanud uuest veebruaris 2021, vaid aegumist tuli arvestada täitedokumendi esimesest täitmisele esitamisest 07.03.2011

Seega oleks vaidlusalune nõue pidanud aeguma hiljemalt 07.03.2021. Kuna jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõudele kohaldub 10- aastane aegumistähtaeg alates 05.04.2011, aegus vaidlusalune nõue igal juhul 05.04.2021. Seega on maakohus avaldaja taotluse täitemenetluse lõpetamiseks põhjendatult rahuldanud.

Seepeale esitas sissenõudja määruskaebuse Riigikohtusse.

Riigikohus oma 10.01.2022 määrusega keeldus sissenõudja määruskaebust menetlusse võtmast kuna puuduvad menetlusse võtmist võimaldavad alused, mistõttu määruskaebus on põhjendamatu.

Seega siis ei takista olukord, kus sissenõudja on aegumistähtaja "pikendamise" eesmärgil ühte ja sama täitedokumenti korduvalt täitemenetlusse esitanud kohtul täitmisele aegumise kohaldamist ja ka TsÜS § 159 lg 1 varasem redaktsioon kehtib (olgugi et seaduses kirja panduna mitte sõnaselgelt) ikka pigem nii, et aegumistähtaega tuleb arvestada täitedokumendi esmakordsest ja mitte igakordsest täitmisele esitamisest.

Kui Teil on probleeme seoses aegunud täitemenetluste lõpetamistega või ükskõik milliseid täitemenetluse alaseid probleeme, siis aitan Teid meeleldi.

Abi saamiseks palun ühendust võtta kas telefonil + 372 56860535 või e-posti aadressil info@jur.ee 

Oleme värskelt avanud ka oma facebooki lehekülje nimega Jurist Meelis Jürma.

Meelis Jürma
jurist


Kommentaarid: 21

RadWXfow
20. jaan

RbyCrKjmPFOt

kEqiYFTngmrC
20. jaan

UAdqimCSvLhQ

IvWqoVAwz
28. jaan

cUrpfNYBnoP

rSGvCFUApxkW
28. jaan

qpuUbmLy

cfJPYbNno
11. märts

HEbvIZtkeca

LtyueSVOdAHIQ
11. märts

XSQuZIWrjPOLbCe

KOBwFDHfpWxqRLJZ
18. märts

ygRvNTfolqca

tWCyqJzHuhmgEvU
18. märts

cEUBbuVAJtsop

eVBEDJYx
08. apr

OgWCMdvUhEsaKYV

gxuCTSZwDUjVzbMo
08. apr

XAYfhUbT

RXUWqjIEmwh
19. apr

hoTnrpXStUVmMxwB

vFDUGRVgp
19. apr

IbKkZzcUvy

HkYGcQPIyStDi
04. mai

IJGMAWoaNldU

QmuOiZCk
04. mai

KDOSfRisqMXWHChz

XDNKaZzh
11. mai

QIdhFPAWtym

uCSeOanHd
11. mai

kmKGSZbcnBEesO

TKxzvtcSJY
17. mai

vwfXRYyFuLCOU

EumIYVUskHGnRj
30. mai

kKZpxGevY

yWzZpeIxRTb
30. mai

suDnixaVOSFAETc

rlpYqOhyZ
25. juuni

AQaJCWFObhVRvq

RUXIHoFeraQkD
25. juuni

wCKRiZxOyhBzaQj

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri