Võlgnike õiguste kaitse kampaania

Alates tänasest st 12.10.2022 kuni 12.04.2023 kestab büroos võlgnike õiguste sooduskampaania..

Kampaanias osalema kvalifitseeruvad järgmised isikud:

1. kelle kohta on võlausaldaja või inkassoettevõte esitanud kohtusse maksekäsu kiirmenetluse avalduse või hagi võlgnevuse sissenõudmiseks.

Nendel isikutel aitame hinnata nõude õigsust ja põhjendatust ning vajadusel aitame esitada vastuväite maksekäsu kiirmenetluses või esindame kohtus hagimenetluses koos kõigi vajalike dokumentide koostamise ja esitamisega. Samuti aitame saavutada mõistlikku kohtumäärusega kinnitatavat kompromissi. Kui isik tellib edasise õigusabiteenuse meie ettevõttest, siis on esmane konsultatsioon tasuta. 

Eesmärk on viia võlgniku jaoks võimalikult väiksemate kulutustega lõpule või oluliselt vähendada olukordi, kus kohtud  maksekäsu kiirmenetluses mõistavad välja kõik, mida võlausaldaja küsib ja seda ka siis, kui see pole alati seaduslik ja põhjendatud ( see võib juhtuda, sest maksekäsu kiirmenetlus on nn mehhaniseeritud menetlus, kus kohus asja sisuliste asjaoludega ei tutvu vaid lahend tehakse põhimõttel "kui võlgnik ei esita vastuväiteid, siis järelikult on nõue õige ja kuulub rahuldamisele"). 

Samuti soovime minimeerida olukordi, kus kohus võiks teha tagaseljaotsuseid, sest võlgnik ei ole kohtule tähtaegselt vastanud või kohtuistungile ilmunud. Kohtule vastamine on oluline seetõttu, et kui on võimalusi vaielda summat väiksemaks või sõlmida mõistlik kompromiss, siis pole eriti tark sellest vabatahtlikult loobuda.

2. kellel on probleeme kohtutäituritega  ( vajadus esitada kaebus kohtutäituri
otsuse või tegevuse peale, vajadus esitada täitemenetlusest tulenev hagi (nt sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi vms), vajadus esitada täitemenetluse aegumise avaldus, vajadus suhelda kohtutäituriga võrdsetel alustel jne.

Juhul kui konsultatsioonile järgneb tellimus meie büroole, siis on esmane konsultatsioon tasuta.

Eesmärgiks on vähendada kohtutäiturite kohati ebaseaduslikku tegevust ning
saavutada võlgnikule minimaalsete kulutustega positiivne tulemus täitemenetluse alastes vaidlustes ja suhtlemises, kui selleks on olemas eeldused.

3. isikud, kes soovivad esitada füüsilise isiku pankrotiavalduse või võlgade ümberkujundamise avalduse või soovivad infot või konsultatsiooni nimetatud valdkondades.

Kampaaniast saavad osa võtta ainult füüsilised isikud. Ettevõtete nõustamine ja esindamine eelpoolloetletud valdkondades toimub tavahinnakirja alusel.

Teenusel ühtset hinda ei ole. Teenuse saamiseks kirjutage meie e-posti aadressil info@jur.ee või helistage telefonil 56860535 tööpäeviti kl 9-18. 

Pärast Teilt saadud infoga tutvumist tehakse Teile konkreetne hinnapakkumine, mis on soodsam meie ettevõtte tavahinnakirjaga võrreldes ja arvestades õigusabiteenuse suhtelist kallidust ilmselt ka kohaliku turu üks soodsamaid.

PS tuletame meelde, et jätkuvalt esindame ka võlgnikke kohtueelses menetluses suhtlemisel võlausaldajate ja inkassoettevõtetega. Teenuse hind on hinnakirja kohaselt 35 eur ühe võlgnevusega tegelemise kohta ning hõlmab nõude nii matemaatilise, kui õigusliku õigsuse kontrolli, suhtlemist võlausaldaja või inkassoettevõttega saavutamaks võlgnikule võimalikult soodsamad maksetingimused.